4K od Samsung. Sprawdź gamę monitorów QLED UHD

Technologia
4K od Samsung. Sprawdź gamę monitorów QLED UHD
Potrzebujesz ok. 6 min. aby przeczytać ten wpis

Poznaj moż­li­wo­ści naj­now­szych moni­to­rów Sam­sunga ofe­ru­ją­cych tech­no­lo­gię 4K UHD. Sprawdź, co tech­no­lo­giczny gigant z Korei zaofe­ro­wał użyt­kow­ni­kom w 2021 roku.

Co tak właściwie oferuje technologia 4K i czy warto za nią płacić?

Tech­no­lo­gia 4K z każ­dym rokiem jest coraz bar­dziej popu­larna, a coraz więk­sza dostęp­ność tych urzą­dzeń obniża cenę. Jed­no­cze­śnie rosnąca dostęp­ność tre­ści zapi­sa­nej w for­ma­cie 4K pozwala cie­szyć się moż­li­wo­ściami, jakie technologia nie­sie ze sobą. Zali­czają się do niej gry wspie­ra­jące jakość UHD, ser­wisy stre­amin­gowe ofe­ru­jące moż­li­wość oglą­da­nia fil­mów w takiej roz­dziel­czo­ści, a także urzą­dze­nia mobilne, któ­rych zdję­cia czy filmy UHD możemy wyświe­tlać na swo­ich tele­wi­zo­rach czy moni­to­rach.

Moni­tory Sam­sunga, lidera w pro­duk­cji moni­to­rów UHD, od lat uwa­żane są za jedne z lep­szych na rynku. Wg infor­ma­cji, jaką pro­du­cent podaje na stro­nie, w latach 2014–2017 sześć modeli tej firmy było naj­chęt­niej kupo­wa­nymi moni­to­rami na rynku. Firma powo­łuje się na dane GfK z sierp­nia 2017 r. z wyni­kiem bazu­ją­cym na sprze­daży ilo­ścio­wej i war­to­ścio­wej.

Dzięki 4K uzy­sku­jemy obraz o roz­dziel­czo­ści 3840 na 2160 pik­seli — przej­rzy­sty i z więk­szą ilością szcze­gó­łów. Im więk­szy będzie ekran, na któ­rym wyświe­tlasz obraz, tym wię­cej jego szcze­gó­łów zoba­czysz. Wpływa to bez­po­śred­nio na kom­fort naszej pracy, nie musimy bowiem ani powięk­szać frag­men­tów obrazu, ani czę­sto prze­wi­jać go pod­czas czy­ta­nia stron inter­ne­to­wych.

Czym jest 4K UHD Samsunga, czyli trzy razy tak

Jakość

Decy­du­jąc się na naj­now­szej gene­ra­cji moni­tor 4K firmy Sam­sung, dosta­jesz naj­now­szej gene­ra­cji tech­no­lo­gię, która nie­po­rów­ny­wal­nie zmieni jakość Two­jej pracy, a jakość gier czy fil­mów wnie­sie roz­rywkę na inny poziom. Przykładowo pro­fe­sjo­nalny moni­tor QLED UHD z ozna­cze­niem pro­du­centa LU32H850UMUXEN to dosko­nałe urządzenie, jakie doceni każdy, dla kogo moni­tor jest pod­sta­wo­wym narzę­dziem pracy. 

Zalety tej tech­no­lo­gii doce­nią m.in. gra­cze, któ­rzy coraz czę­ściej na swo­ich biur­kach sta­wiają wyso­kiej roz­dziel­czo­ści moni­tory. Naj­now­sza linia moni­to­rów Sam­sunga bar­dzo reali­stycz­nie odwzo­ro­wuje kolory przy nie­zwy­kłej wyra­zi­sto­ści obra­zów. Odpo­wiada za to wspie­ra­jąca roz­dziel­czość i ren­de­ro­wa­nie obra­zów tech­no­lo­gia Sam­sung Quan­tum Dot.

Zdro­wie

Pro­du­cent zadbał zarówno o jakość obrazu, jak i kom­fort użyt­kow­nika, ale nie zapo­mniał o ergo­no­mii urzą­dzeń, a także naszym zdro­wiu. Wpro­wa­dził m.in. tryb Eye Saver, redu­ku­jący emi­sję nie­bie­skiego świa­tła powo­du­ją­cego uszko­dze­nia siat­kówki. Teraz dłu­gie godziny spę­dzane na pracy lub roz­rywce przed moni­to­rem nie powinny już męczyć Two­ich oczu. Nato­miast sze­roka regu­la­cja moni­tora we wszyst­kich płasz­czy­znach przy­nie­sie ulgę Two­jemu obo­la­łemu kar­kowi, napię­temu po wie­lo­go­dzin­nej pracy czy dłu­gim roz­gryw­kach. 

Firma nie zwal­nia w tro­sce o zdro­wie Two­ich oczu i wypo­saża moni­tory z serii 4K UHD w tech­no­lo­gię Flic­ker Free, jaka zwięk­sza kom­fort oglą­da­nia poprzez zmniej­sze­nie migo­ta­nia ekranu. Wyso­kiej roz­dziel­czo­ści moni­tory Sam­sung cha­rak­te­ry­zują się szyb­kim cza­sem odpo­wie­dzi 1 ms (MPRT) i czę­sto­tli­wo­ścią odświe­ża­nia ekranu 144 Hz. Zapo­mnij o roz­my­tym obra­zie i ciesz się płyn­no­ścią pod­czas oglą­da­nia fil­mów. 

Ergonomia

Dedy­ko­wane opro­gra­mo­wa­nie Moni­to­rów Sam­sung 4K UHD umoż­li­wia natych­mia­stowe prze­glą­da­nie i zarzą­dza­nie wie­loma obsza­rami robo­czymi. Sam­sung Pic­ture-By-Pic­ture umoż­li­wia łącze­nie dwóch róż­nych źró­deł sygnału wej­ścio­wego. Pic­ture-In-Pic­ture pozwala wyświe­tlać obraz w obra­zie, skalując go do 25% wiel­ko­ści ekranu. Pro­gram Easy Set­ting Box umoż­li­wia z kolei roz­miesz­cze­nie okien, dzie­ląc ekran na mniej­sze par­ty­cje. 

Funk­cje te umoż­li­wiają natych­mia­stowe prze­glą­da­nie i zarzą­dza­nie wie­loma obsza­rami robo­czymi, a poprzez wie­lo­za­da­nio­wość dodat­kowo zwięk­szają ergo­no­mię pracy i roz­rywki moni­to­rów. Pro­du­cent ma też w ofer­cie Moni­tor Curved 34” CF791LC34F791WQUXEN, ultra­sze­roki, zakrzy­wiony wyświe­tlacz pano­ra­miczny o prze­kąt­nej 21: 9, wystar­cza­jąco duży, aby zmie­ścić na nim obraz z dwóch moni­to­rów. 

Zakrzywiony monitor 34″ CF791 | LC34F791WQUXEN

Na wyposażeniu każdego monitora są wielofunkcyjne porty USB C, pozwalające na ładowanie urządzeń, przesyłanie danych i wyświetlanie treści ze smartfonów wyposażonych w technologię 4K. Producent nie zapomniał o portach Mini DP, DP i USB. 

Zdj. główne: Loewe Technology/unsplash.com

menmodish

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Rekomendowane
Jak dobrać idealne buty na wyjątkową okazję?
Jak dobrać idealne buty na wyjątkową okazję?
Poznaj sposób na wybór idealnych butów na specjalne okazje. Porady znawców modowych i stylistów, jak dobrze łączyć buty z resztą stylizacji.
Jak dobrać idealne obuwie sportowe na chłodniejsze dni – przewodnik dla pań
Jak dobrać idealne obuwie sportowe na chłodniejsze dni – przewodnik dla pań
Podpowiadamy, jak właściwie wybierać obuwie sportowe na chłodniejsze dni. Przeczytaj nasz przewodnik i zobacz, na co zwrócić szczególną uwagę podczas zakupów!
Jak stylizować spodnie jeansowe wide leg dla różnych okazji?
Jak stylizować spodnie jeansowe wide leg dla różnych okazji?
Odkryj tajniki stylizacji spodni jeansowych wide leg dla różnych okazji. Zainspiruj się i stwórz swoje wyjątkowe obrazy.
Ostatnie wpisy