4K od Samsung. Sprawdź gamę monitorów QLED UHD

Technologia
4K od Samsung. Sprawdź gamę monitorów QLED UHD
Potrzebujesz ok. 6 min. aby przeczytać ten wpis

Poznaj moż­li­wo­ści naj­now­szych moni­to­rów Sam­sunga ofe­ru­ją­cych tech­no­lo­gię 4K UHD. Sprawdź, co tech­no­lo­giczny gigant z Korei zaofe­ro­wał użyt­kow­ni­kom w 2021 roku.

Co tak właściwie oferuje technologia 4K i czy warto za nią płacić?

Tech­no­lo­gia 4K z każ­dym rokiem jest coraz bar­dziej popu­larna, a coraz więk­sza dostęp­ność tych urzą­dzeń obniża cenę. Jed­no­cze­śnie rosnąca dostęp­ność tre­ści zapi­sa­nej w for­ma­cie 4K pozwala cie­szyć się moż­li­wo­ściami, jakie technologia nie­sie ze sobą. Zali­czają się do niej gry wspie­ra­jące jakość UHD, ser­wisy stre­amin­gowe ofe­ru­jące moż­li­wość oglą­da­nia fil­mów w takiej roz­dziel­czo­ści, a także urzą­dze­nia mobilne, któ­rych zdję­cia czy filmy UHD możemy wyświe­tlać na swo­ich tele­wi­zo­rach czy moni­to­rach.

Moni­tory Sam­sunga, lidera w pro­duk­cji moni­to­rów UHD, od lat uwa­żane są za jedne z lep­szych na rynku. Wg infor­ma­cji, jaką pro­du­cent podaje na stro­nie, w latach 2014–2017 sześć modeli tej firmy było naj­chęt­niej kupo­wa­nymi moni­to­rami na rynku. Firma powo­łuje się na dane GfK z sierp­nia 2017 r. z wyni­kiem bazu­ją­cym na sprze­daży ilo­ścio­wej i war­to­ścio­wej.

Dzięki 4K uzy­sku­jemy obraz o roz­dziel­czo­ści 3840 na 2160 pik­seli — przej­rzy­sty i z więk­szą ilością szcze­gó­łów. Im więk­szy będzie ekran, na któ­rym wyświe­tlasz obraz, tym wię­cej jego szcze­gó­łów zoba­czysz. Wpływa to bez­po­śred­nio na kom­fort naszej pracy, nie musimy bowiem ani powięk­szać frag­men­tów obrazu, ani czę­sto prze­wi­jać go pod­czas czy­ta­nia stron inter­ne­to­wych.

Czym jest 4K UHD Samsunga, czyli trzy razy tak

Jakość

Decy­du­jąc się na naj­now­szej gene­ra­cji moni­tor 4K firmy Sam­sung, dosta­jesz naj­now­szej gene­ra­cji tech­no­lo­gię, która nie­po­rów­ny­wal­nie zmieni jakość Two­jej pracy, a jakość gier czy fil­mów wnie­sie roz­rywkę na inny poziom. Przykładowo pro­fe­sjo­nalny moni­tor QLED UHD z ozna­cze­niem pro­du­centa LU32H850UMUXEN to dosko­nałe urządzenie, jakie doceni każdy, dla kogo moni­tor jest pod­sta­wo­wym narzę­dziem pracy. 

Zalety tej tech­no­lo­gii doce­nią m.in. gra­cze, któ­rzy coraz czę­ściej na swo­ich biur­kach sta­wiają wyso­kiej roz­dziel­czo­ści moni­tory. Naj­now­sza linia moni­to­rów Sam­sunga bar­dzo reali­stycz­nie odwzo­ro­wuje kolory przy nie­zwy­kłej wyra­zi­sto­ści obra­zów. Odpo­wiada za to wspie­ra­jąca roz­dziel­czość i ren­de­ro­wa­nie obra­zów tech­no­lo­gia Sam­sung Quan­tum Dot.

Zdro­wie

Pro­du­cent zadbał zarówno o jakość obrazu, jak i kom­fort użyt­kow­nika, ale nie zapo­mniał o ergo­no­mii urzą­dzeń, a także naszym zdro­wiu. Wpro­wa­dził m.in. tryb Eye Saver, redu­ku­jący emi­sję nie­bie­skiego świa­tła powo­du­ją­cego uszko­dze­nia siat­kówki. Teraz dłu­gie godziny spę­dzane na pracy lub roz­rywce przed moni­to­rem nie powinny już męczyć Two­ich oczu. Nato­miast sze­roka regu­la­cja moni­tora we wszyst­kich płasz­czy­znach przy­nie­sie ulgę Two­jemu obo­la­łemu kar­kowi, napię­temu po wie­lo­go­dzin­nej pracy czy dłu­gim roz­gryw­kach. 

Firma nie zwal­nia w tro­sce o zdro­wie Two­ich oczu i wypo­saża moni­tory z serii 4K UHD w tech­no­lo­gię Flic­ker Free, jaka zwięk­sza kom­fort oglą­da­nia poprzez zmniej­sze­nie migo­ta­nia ekranu. Wyso­kiej roz­dziel­czo­ści moni­tory Sam­sung cha­rak­te­ry­zują się szyb­kim cza­sem odpo­wie­dzi 1 ms (MPRT) i czę­sto­tli­wo­ścią odświe­ża­nia ekranu 144 Hz. Zapo­mnij o roz­my­tym obra­zie i ciesz się płyn­no­ścią pod­czas oglą­da­nia fil­mów. 

Ergonomia

Dedy­ko­wane opro­gra­mo­wa­nie Moni­to­rów Sam­sung 4K UHD umoż­li­wia natych­mia­stowe prze­glą­da­nie i zarzą­dza­nie wie­loma obsza­rami robo­czymi. Sam­sung Pic­ture-By-Pic­ture umoż­li­wia łącze­nie dwóch róż­nych źró­deł sygnału wej­ścio­wego. Pic­ture-In-Pic­ture pozwala wyświe­tlać obraz w obra­zie, skalując go do 25% wiel­ko­ści ekranu. Pro­gram Easy Set­ting Box umoż­li­wia z kolei roz­miesz­cze­nie okien, dzie­ląc ekran na mniej­sze par­ty­cje. 

Funk­cje te umoż­li­wiają natych­mia­stowe prze­glą­da­nie i zarzą­dza­nie wie­loma obsza­rami robo­czymi, a poprzez wie­lo­za­da­nio­wość dodat­kowo zwięk­szają ergo­no­mię pracy i roz­rywki moni­to­rów. Pro­du­cent ma też w ofer­cie Moni­tor Curved 34” CF791LC34F791WQUXEN, ultra­sze­roki, zakrzy­wiony wyświe­tlacz pano­ra­miczny o prze­kąt­nej 21: 9, wystar­cza­jąco duży, aby zmie­ścić na nim obraz z dwóch moni­to­rów. 

Zakrzywiony monitor 34″ CF791 | LC34F791WQUXEN

Na wyposażeniu każdego monitora są wielofunkcyjne porty USB C, pozwalające na ładowanie urządzeń, przesyłanie danych i wyświetlanie treści ze smartfonów wyposażonych w technologię 4K. Producent nie zapomniał o portach Mini DP, DP i USB. 

Zdj. główne: Loewe Technology/unsplash.com

menmodish

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Rekomendowane
Sporty ekstremalne — jak zacząć przygodę z adrenaliną w tle?
Sporty ekstremalne — jak zacząć przygodę z adrenaliną w tle?
Marzysz o ekscytującej przygodzie z adrenaliną? Odkryj świat sportów ekstremalnych i ciesz się niezapomnianymi doznaniami.
Jak dopasować koszulę do sylwetki – sekrety stylu męskiego
Jak dopasować koszulę do sylwetki – sekrety stylu męskiego
Poznaj sekrety mody męskiej i dowiedz się, jak idealnie dopasować koszulę do swojej sylwetki. Porady stylowe, które pomogą Ci wyglądać elegancko i pewnie w każdej sytuacji.
Catering dietetyczny – Twoje rozwiązanie dla zdrowego odżywiania
Catering dietetyczny – Twoje rozwiązanie dla zdrowego odżywiania
Odkryj wygodę i smak zdrowego odżywiania z cateringiem dietetycznym. Zbilansowane posiłki dostarczane prosto pod Twój adres. Ciesz się dobrą formą i pełnią energii!
Ostatnie wpisy